dziś jest

 

Karta parkingowa

 

Karta Parkingowa jest jedynym dokumentem uprawniającym osoby niepełnosprawne do parkowania na "kopertach".

 

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski,
ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych.

 

Kartę parkingową mogą uzyskać osoby posiadające ważne orzeczenia:

o znacznym stopniu niepełnosprawności,

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

o lekkim stopniu niepełnosprawności, które posiadają zaświadczenie o obniżonej sprawności ruchowej

(od lekarza prowadzącego lub pierwszego kontaktu).
Kartę parkingową może także uzyskać placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

 

W Sandomierzu kartę parkingową osobie niepełnosprawnej wydaje starosta.

 

Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych.
Przepis ten dotyczy również:
1. kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej;
2. pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych
pozostających pod opieką tych placówek.
Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej stosują się także do osób, które posługują się kartą parkingową wydaną poza granicami Polski.
 
Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie karty parkingowej
2. Kserokopia (oryginał do wglądu):
aktualnego orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego, lub lekkiego stopnia niepełnosprawności
z kodu R (niepełnosprawność narządu ruchu) lub N (niepełnosprawność neurologiczna) wydanego przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.W przypadku osób posiadających orzeczenia zaliczające do stopnia lekkiego kartę parkingową wydaje się na podstawie orzeczenia, wraz ze ze wskazaniem dotyczącym spełnienia przesłanek określonych w art. 8 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.zm.).
lub
aktualnego orzeczenia wydanego przez organy rentowe równoważnego z orzeczeniami o niepełnosprawności (może też być orzeczenie wydane przez ZUS, KRUS mówiące o całkowitej niezdolności do pracy (dawna II grupa inwalidzka) lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka), w przypadku częściowej niezdolności do pracy musi na orzeczeniu być wpis, że inwalidztwo jest z tytułu narządu ruchu. Jeżeli nie ma takiego wpisu należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające ograniczenie sprawności ruchowej. Honorowane są również orzeczenia wydane przez Obwodowe i Wojewódzkie Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienie (tzw. KIZ) - I i II grupa inwalidzka. W przypadku III grupy inwalidztwa musi na orzeczeniu być wpis, że inwalidztwo jest z tytułu narządu ruchu. Jeżeli nie ma takiego wpisu należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające ograniczenie sprawności ruchowej. Podobnie postępujemy, gdy orzeczenie wydane jest przez Rejonową Wojskową Komisję Lekarską lub Komisję Lekarską MSWiA.
3. Fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.
4. Dowód osobisty (w celu potwierdzenia danych personalnych).
5. uiścić opłatę skarbową w wysokości 25 zł
 
Wzór karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej potwierdzającej uprawnienie do niestosowania się do niektórych znaków drogowych
 
 
awers  

                                     rewers

 
Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:
do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
do niestosowania się do następujących znaków drogowych:
Znak B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"
Znak B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli"
Znak B-3a "zakaz wjazdu autobusów"
Znak B-4 "zakaz wjazdu motocykli"
Znak B-10 "zakaz wjazdu motorowerów"
Znak B-35, "zakaz postoju", ale tylko wówczas, gdy postój dozwolony przekracza 2 minuty
Znak B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste"
Znak B-38 "zakaz postoju w dni parzyste" Znak B-39 "strefa ograniczonego postoju"
Niestosowanie się do wymienionych powyżej znaków nie powinno utrudniać ruchu innym kierowcom.
 
Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie (odczytanie pierwszej strony - z symbolem wózka inwalidzkiego).
Samochód osoby, która ma prawo nie stosować się do wymienionych znaków może być oznaczony (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 1123 z późn. zm.) tzw. emblematem inwalidzkim, ale nie jest to formalny dokument. Pamiętajmy, że naklejenie emblematu to tylko oznaczenie pojazdu jako samochodu osoby niepełnosprawnej - do wybranych znaków nie stosujemy się na podstawie karty parkingowej.
 
Podstawa prawna: Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(z 20 grudnia 2002) Dz. U. Nr 7. poz. 79 z dnia 23.01.2003. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz.U.03.58.515. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie Dz.U.02.13.126.
 
Jak dojechać, Informator, Plan Miasta, Historia, Urzędy i Instytucje, Kościoły, Kultura i SztukaEdukacja, Zdrowie, Gospodarka, Turystyka, Katalog firm,
Dawny Sandomierz, Wędrówki ulicami, Komunikacja, Bezpieczeństwo, Na starej fotografii, FotoGaleria, Reklama, Ogłoszenia, Katalog WWW
Jeśli jesteś w posiadaniu interesujących materiałów dotyczących Sandomierza prosimy o kontakt.
    o serwisie pomoc  

STRONA GŁÓWNA

• stronę optymalizowano dla IE 5.0+ • zalecana rozdzielczość 1280x1024 •

napisz do na

www.sandomierz.org

webmaster webmaster

copyright © sandomierz.net  Wszelkie prawa zastrzeżone

serwis istnieje od 20 kwietnia 2003r. i nie jest stroną oficjalną miasta