dziś jest

 
 
listopad 2006 r.
chcesz więcej informacji
wskaż wybran
y miesiąc
 
 
 
 
 
 

Powody do dumy?

02.11.2006 r.

 

Na oficjalnej stronie miasta pojawił się dokument zatytułowany:

PODSUMOWANIE IV KADENCJI SANDOMIERSKIEGO SAMORZĄDU 2002 - 2006

 

W przedstawionym dokumencie możemy między innymi przeczytać:
“Należy z dumą podkreślić, że w trakcie naszej kadencji samorządu stworzone zostały ważne dokumenty miasta. Sandomierz posiada zaktualizowaną Strategię Rozwoju Gospodarczego, Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 – 2013 oraz Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumenty te nie tylko zapewniają nadzór nad planowym rozwojem miasta, ale także są niezbędne przy dalszym pozyskiwaniu dla Sandomierza środków pozabudżetowych”.

 

Dziś chcemy Państwu przybliżyć jeden z dokumentów, którym jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla “Starówka” wraz z terenami przyległymi. Dokument ten pomimo, iż jest niezwykle ważnym dla Sandomierza znalazł się dopiero w 15 punkcie na sesji Rady Miasta.

18 października 2006 roku, pomimo protestów Plan został pośpiesznie uchwalony.

 

 

Plan powinien chronić przede wszystkim to co jest KAPITAŁEM Sandomierza. Powinien chronić jego dziedzictwo kulturowe, krajobraz i panoramę łącznie z zielenią. Niestety jest inaczej.
Zadziwiające jest to, że w tekście Planu ani razu nie zostało użyte pojęcie - dziedzictwo kulturowe.

 

Plan zagospodarowania Starówki stanowi bardzo poważne zagrożenia oddziaływania na środowisko kulturowe ze skutkami, które mogą spowodować nieodwracalne zmiany oraz dalszą degradację i zniszczenie istotnego obszaru Sandomierza tj. Starego Miasta i terenów położonych
w rozszerzonej strefie ochrony konserwatorskiej.

 

Uchwalony Plan jest sprzeczny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Sandomierza (Uchwała Nr XXV/163/200 z dnia 24 lutego 2000r.)

 

Najpoważniejszą jego wadą jest pozbawienie Sandomierza stref ochrony. Poza strefą ochrony konserwatorskiej “A” przestały istnieć: strefa ochrony ekspozycji – "E”, strefa ochrony krajobrazu
– “K” i strefa ochrony archeologicznej – “W”. Nie wspominając o Sandomierskim Zespole Krajobrazowo-Przyrodniczym, który powinien powstać w celu ochrony i ustalenia “specjalnych warunków korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian”.

 

Miasto stało się bezbronne, pozbawione wszelkich możliwych narzędzi pozwalających na jego skuteczną ochronę.

 

 

Na rysunku kolorem zaznaczono miejsca, które w Planie posiadają wątpliwy lub kontrowersyjny zapis.

 

 

Wiele zapisów w tekście Planu jest niedorzecznych. Dopuszcza się rozbudowę lub budowę
w miejscach gdzie jest to nierealne, bądź na terenach, na których powinien obowiązywać zakaz zabudowy. (np. m.in. teren za d. szpitalem zakaźnym przy ul. Browarnej w Studium wskazany do objęcia ochroną na równi ze Żmigrodem i Salve Regina czy skwer u podnóża gotyckiej Katedry).

 

Często jeden standardowy zbiorczy zapis określa całkiem odmienną pod względem położenia, charakteru i otoczenia zabudowę. Na równi jest traktowana zabudowa w sadach, d. dworek Skorupskich przy ul. Staromiejskiej (wpisany do rejestru zabytków), zabudowa na skarpie wschodniej (przy spichlerzu i przy ul. Podole) oraz zabudowa dawnego Przedmieścia Zawichojskiego. W tym hurtowym zapisie w zasadzie ograniczonym do jednego wskaźnika
(10,5m w kalenicy) zaginął i zatracony został całkowicie jakże ważny charakter zabudowy dla poszczególnych obszarów.

 

Niedbałe zapisy w tekście (bardzo często wprowadzone metodą kopiuj i wklej) świadczą
o bagatelizowaniu tak ważnego dokumentu dla miasta. Zupełnie kuriozalnym jest zapis, w którym “wprowadza się obowiązek wieńczenia dachów gzymsem”. Pomijając abstrakcyjność, zapis ten ośmiesza Plan, który ma stanowić prawo miejscowe Sandomierza.

 

W tekście Planu wprowadzono zbyt daleko idące uogólnienie akceptujące, przyzwalające
i legalizujące istniejący bałagan i śmietnik estetyczny coraz bardziej degradujące przestrzeń
miasta.

 

Zapis utrwala wszystkie dotychczas stosowane “rozwiązania”, które powinny być bezwzględnie zlikwidowane. Począwszy od przedmieść, wjazdów do miasta, głównych ulic, skwerów, zabytkowych obiektów, uliczek na Starym Mieście, Rynku mamy do czynienia z zalewem tandetnymi i kiczowatymi elementami pseudo reklamowymi, które w sposób dramatyczny niszczą i wpływają na wizerunek Sandomierza.

 

To, iż umieszczanie znaków informacyjnych i reklam nie może powodować utrudnień w komunikacji pieszej i kołowej wynika z innych przepisów prawa. Rozmieszczanie tych elementów na wiatach przystankowych, kioskach, a szczególnie latarniach jest absurdalnym rozwiązaniem.

 

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami (Prawa budowlanego i Ustawą o drogach jest poza dyskusją) jednak z tych przepisów nie wynika nic co dotyczy wyglądu, wpływu na krajobraz, na powiązania widokowe, czytelność układów urbanistycznych, ekspozycyjnych jak również ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni.

 

Czy, aby jest powód do dumy z takiego Planu? Czy w naszym mieście ma obowiązywać tak ułomne prawo miejscowe?

 

Skutkami tak wadliwego Planu będą konflikty wynikające z wydanych przez Urząd decyzji o warunkach zabudowy, z władztwa konserwatora zabytków, który według własnego “widzimisie” będzie opiniował projekty. Tylko w Sandomierzu będzie możliwość rozbudowy zabytków. Kościół Św. Jakuba nie będzie już kościołem na wzgórzu – będzie kościołem za parkingiem. Wąwóz Królowej Jadwigi zostanie przytłoczony (o ile nie zniszczony) przez osiedle domków jednorodzinnych. Panorama Sandomierza zostanie zeszpecona kolejnymi wątpliwej urody obiektami powstającymi w miejscach, które powinny pozostać bezwzględnie niezabudowane. Sandomierz zamieni się w wielki estetyczny śmietnik.

 

Uchwalony 18 października 2006 roku Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla “Starówka”
wraz z terenami przyległymi jeszcze nie obowiązuje. Do Wojewody Świętokrzyskiego został złożony w tej sprawie
protest. Miejmy nadzieję, że Plan powróci do “poprawki” a wszystkie błędy i wady jakie w obecnym kształcie zawiera zostaną usunięte.

 

pełny tekst protestu

Jerzy Cebula

 
Kielce - Wojewoda Świętokrzyski
Znak: NK.III-0553-113/06
W związku z wniesionym przez Pana Protestem z dnia 31 października 2006 r. Do uchwały Rady Miasta Sandomierza
nr XXXIX/375/2006 z dnia 18 października 2006 r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla STARÓWKA w Sandomierzu wraz z terenami przyległymi, uprzejmie informuję,
że Wojewoda Świętokrzyski, działając w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały jako naruszającej prawo w zakresie trybu oraz zasad sporządzania projektu planu miejscowego.
30 listopada 2006

 

Komentarze:
 
  dodaj swój komentarz
 
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Sandomierski Serwis Informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

 

   

Sandomierz Bez Barier informator urzędy i instytucje FotoGaleria kultura i sztuka edukacja zdrowie katalog  www

Jeśli jesteś w posiadaniu interesujących materiałów dotyczących Sandomierza prosimy o kontakt.
    o serwisie pomoc  

STRONA GŁÓWNA

• stronę optymalizowano dla IE 5.0+ • zalecana rozdzielczość 1280x1024 •

napisz do nas

www.sandomierz.org

webmaster webmaster

copyright © sandomierz.net  Wszelkie prawa zastrzeżone

serwis istnieje od 20 kwietnia 2003r. i nie jest stroną oficjalną miasta